[ Home ] [ Registracija ] [ Kratka zgodovina ] [ Razvoj varstva ] [ Statut društva ]
 

Razvoj varstva civilnih invalidov vojn v Sloveniji


1. Prva zakonska zaščita šele v novembru 1968

Zakon o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne,
žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov (Ur. L. SRS, št. 37 / 1968)

Upravičenci:

 • žrtev fašističnega nasilja,
 • civilna žrtev vojne,
 • žrtev vojnega materiala,
 • njihovi družinski člani.

Varstvo imajo samo upravičenci, ki imajo 100-odstotno telesno okvaro po predpisih o invalidskem zavarovanju.

Oblike varstva:
1. osnovna denarna pomoč (v višini 50 % invalidnine vojaškega vojnega invalida II. skupine),
2. dodatek za postrežbo in tujo pomoč,
3. dodatna denarna pomoč,
4. zdravstveno varstvo,
5. rehabilitacija ter oskrbnina v zvezi z rehabilitacijo,
6. ortopedski in tehnični pripomočki,
7. otroški dodatek.

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakon o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov (Ur. L. SRS, št. 51 / 1971).

Spremembe:
- Varstvo dobijo upravičenci, ki imajo 60 do 100-odstotno telesno okvaro po predpisih o invalidskem zavarovanju.
- Osnovna denarna pomoč se odmeri v višini 50 % invalidnine vojaškega vojnega invalida ustrezne skupine.
- Dodatek za pomoč in postrežbo se odmer v višini 50 % dodatka vojaškega vojnega invalida,

Zakon je začel veljati s 1. 1. 1972.

Status je uveljavilo 1095 oseb.

 

3. Zakon o civilnih invalidih vojne (Ur. L. SRS, št. 8 / 1978)

Upravičenci:

 • žrtev fašističnega nasilja,
 • civilna žrtev vojne,
 • žrtev vojnega materiala,
 • žrtve diverzantskega oziroma terorističnega napada na SFRJ
 • njihovi družinski člani.


Varstvo imajo upravičenci, ki imajo 60 do 100-odstotno okvaro organizma po predpisih o vojaških invalidih.

Oblike varstva:
1 civilna invalidnina (v višini 50 % invalidnine vojaškega vojnega invalida ustrezne skupine, za žrtve fašističnega nasilja se invalidnina poveča 25 %),
2. dodatek za postrežbo in tujo pomoč (v višini 85 % dodatka vojaškega vojnega invalida - samo I. skupina),
3. dodatna denarna pomoč (v višini 50 % dodatka vojaškega vojnega invalida),
4. zdravstveno varstvo,
5. rehabilitacija ter oskrbnina v zvezi z rehabilitacijo,
6. ortopedski in drugi pripomočki ter pomožne sanitarne naprave,
7. pogrebnina

Zakon je začel veljati s 16. 4. 1978.

Status civilnega invalida vojne je do konca leta 1978 uveljavilo 1327 oseb.

4. Spremembe in dopolnitve zakona o civilnih invalidih vojne (Ur. l. SRS, št. 11/88)

Spremembe:
- Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo dobi tudi invalidi 100 % - II. skupine v višini 85 % dodatka vojaškega vojnega invalida.

5. Spremembe in dopolnitve zakona o civilnih invalidih vojne (Ur. L. SRS, št. 49/90)

Spremembe:
- Varstvo pridobijo upravičenci z najmanj 40 % okvaro organizma po predpisih o
vojaških invalidih.
- Civilna invalidnina se odmeri v višini 75 % invalidnine vojaškega vojnega invalida ustrezne skupine, za žrtve fašističnega nasilja pa se invalidna izenači z invalidnino vojaškega invalida
- Dodatek za postrežbo in tujo pomoč za 100 % civilne invalide vojne I. in II. skupine se izenači z dodatkom vojaških invalidov.

Status civilnega invalida vojn je konec leta imelo 1641 oseb.


6. Zakona o civilnih invalidih vojne (Ur. l. RS, št. 56/92)

Zakon je izenačil varstvo civilnih invalidov z varstvom vojaških invalidov. Varstvo so dobili civilni invalidi vojne z najmanj 20 % telesno okvaro.

Zakon je izenačil tudi varstvo družinskih članov po umrlih civilnih invalidov vojne z varstvom družinskih članov po umrlih vojaških invalidih.

Upravičenci:

 • civilna žrtev vojne,
 • žrtev vojnega materiala,
 • žrtve terorističnega napada na RS
 • njihovi družinski člani.


Varstvo so dobili civilni invalidi vojne z najmanj 20 % telesno okvaro.

Oblike varstva:
1. osebna invalidnina,
2. dodatek za postrežbo in tujo pomoč ,
3. ortopedski dodatek,
4. invalidski dodatek,
5. družinski dodatek,
7. zdravstveno varstvo,
8. zdraviliško in klimatsko zdravljenje,
9. rehabilitacija ter oskrbnina v zvezi z rehabilitacijo,
10. brezplačna in znižana vožnja,
11. povračilo potnih stroškov,
12. posmrtnina

Zakon je začel veljati s 1. 1. 1993.

7. Zakon o vojnih invalidih (Ur. l. RS, št. 63/95)

Zakon zajema varstvo vseh vojnih invalidov.

Upravičenci:
1. Vojaški vojni invalidi
2. Vojaški mirnodobni invalidi
3. Civilni invalidi vojn

Oseba, ki je državljan republike Slovenije in je dobile okvaro zdravja kot nevojaška oseba v naslednjih okoliščinah:
1. zaradi vojnih dogodkov ali dogodkov ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo na ozemlju Republike Slovenije;
2. zaradi poškodb, ki jo povzročil zapuščen vojaški material, na ozemlju Republike Slovenije;
3. v terorističnem napadu na Republiko Slovenijo na njenem ozemlju ali v tujini.

Pravice:
1. invalidnina,
2. dodatek za posebno invalidnost,
3. dodatek za pomoč in postrežbo,
4. povračilo prispevkov za socialno zavarovanje,
5. zdravstveno varstvo,
6. zdraviliško in klimatsko zdravljenje,
7. rehabilitacijo,
8. invalidski dodatek,
9. popust pri vožnji,
10.povračilo potnih stroškov.

Zakon je začel veljati s 1. 1. 1996.

 

Copyright © 2006, Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije, Ljubljana. Vse pravice pridržane.