[ Home ] [ Registracija ] [ Kratka zgodovina ] [ Razvoj varstva ] [ Statut društva ]
 

Osnovna predstavitev


Društvo Civilnih Invalidov Vojn Slovenije (DCIVS) je samostojna prostovoljna in humanitarna organizacija javnega pomena, ki deluje na področju povezovanja in ohranjanja interesov svojih članov, ki so postali invalidi kot nevojaške civilne osebe zaradi posledic vojnih dogodkov in vojnega materiala. DCIVS je pravno formalno odgovorno svojemu najvišjemu organi - občnemu zboru svojih članov, ki mu določi njegove naloge, moralno pa je zavezano vsem slovenskim invalidom za stalno izboljšanje njihovega socialnega položaja. Osnovna izhodišča, ki jim DCIVS sledi, so prizadevanja za enakovrednost in enakopravnost civilnih invalidov vojne izražena v:

  • načelu spoštovanja zakonov in podzakonskih aktov pri delovanju društva,
  • načelu enakopravnega obravnavanja ustavno opredeljenih človekovih pravic.
  • načelu samostojnosti in neodvisnosti pri svojem delovanju v korist svojih članov,
  • načelu podrejenosti in nadrejenosti pri vstopanju v višje interesne povezave,
  • načelu enakih možnosti za vse civilne invalide vojn pri urejanju življenjskih pogojev,
  • načelu pravičnosti pri ocenjevanju osebne okvare ali prizadetosti,
  • načelu pravične dodelitve invalidnin v odstotkih priznane invalidnosti,
  • načelu preglednega dodeljevanja sredstev, ki jih družba namenja civilnim invalidom vojn, da bodo ta sredstva resnično porabljena za njihovo osebno dobrobit,
  • načelo smotrnosti porabe dodeljenih ali pridobljenih sredstev ob najvišji možni stopnji mobilizacije laičnega prostovoljnega dela svojih članov.

V vseh svojih dejavnostih smo usmerjeni k odgovarjajočim rešitvam invalidskega varstva civilnih invalidov vojn v Evropski Uniji tako v smislu naporov za prilagajanje veljavne zakonodaje, kakor tudi teoretskih strokovnih usmeritev, ki zadevajo rehabilitacijo, zaposlovanje, tehnične pripomočke, človekove pravice in druge dejavnike, ki tvorijo življenje civilnih invalidov vojn v Sloveniji.

 

Copyright © 2006, Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije, Ljubljana. Vse pravice pridržane.